Disclaimer
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vvesmetenergie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door VvE’s Met Energie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de VvE’s Met Energie-website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel VvE’s Met Energie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan VvE’s Met Energie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VvE’s Met Energie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. VvE’s Met Energie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer VvE’s Met Energie links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door VvE’s Met Energie worden aanbevolen. VvE’s Met Energie aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door VvE’s Met Energie niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
VvE’s Met Energie behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VvE’s Met Energie of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
VvE’s Met Energie behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacyverklaring VME
VvE’s met Energie, hierna te noemen VME, is een eenmansbedrijf op naam van Mimi Slauerhoff. De website vvesmetenergie.nl is gemaakt in samenwerking met Corine Erades met wie Mimi de cursus VvE’s Met Energie geeft en verenigingen van eigenaars begeleidt bij het maken van een verduurzamingsplan en het creëren van breed draagvlak hiervoor. Dit is work-in-progress. Via onze website delen we de kennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan en de nieuwe inzichten die we nog steeds opdoen via blogs en een nieuwsbrief. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met die persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwerken en bewaren we daarom zorgvuldig.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens VME mogelijk van je verzamelt en met welk doel. En uiteraard ook hoe we daarmee omgaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Als je de website van VvE’s Met Energie bezoekt, kunnen we persoonsgegevens van je verzamelen. Dit is nodig om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals het downloaden van onze handreikingen of het ontvangen van nieuwsbrieven. Voorbeelden van persoonsgegevens die VME kan verwerken: – je voor- en achternaam – de naam van je VvE – de adresgegevens van je VvE – je telefoonnummer – je e-mailadres – je IP-adres

Waarom heeft VME die gegevens nodig?
VvE’s Met Energie verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen. Dat kan telefonisch, per e-mail en/of per post. VME kan bijvoorbeeld je persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een dienst, zoals het downloaden van onze handreikingen of het ontvangen van nieuwsbrieven. Soms moeten we hiervoor nadere informatie bij je opvragen om een dienst goed te kunnen leveren. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, dan gebruikt VME die gegevens alleen voor dat doel.

Hoe lang bewaart VME gegevens?
VvE’s Met Energie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen dienst wordt geleverd, bijvoorbeeld als je aangegeven hebt geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen.

Delen met anderen
VvE’s Met Energie verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden op verzoek van jouzelf. Bijvoorbeeld als je aangeeft in contact te willen treden met een persoon of organisatie uit ons netwerk.

Data websitebezoek
Op de website van VvE’s Met Energie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VME gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Techniek/apps van derden
We gebruiken ter ondersteuning van onze activiteiten:

– Google Analytics, zie https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
– Mailchimp, zie https://mailchimp.com/legal/privacy/
– LinkedIn, zie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
– Facebook, zie https://www.facebook.com/privacy/explanation/
– Twitter, zie https://twitter.com/en/privacy
– Whatsapp, zie https://www.whatsapp.com/legal/

Deze lijst wordt geregeld vernieuwd, bezoek deze verklaring regelmatig ter controle op wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vvesmetenergie.nl. Blijstroom zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen
VvE’s Met Energie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VME maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Datalekprotocol
In geval er toch iets misgaat, hanteert VME het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat de betrokkenen op de hoogte zijn van incidenten: bij een beveiligingsincident type datalek, worden de betrokkenen daarover geïnformeerd. Tevens wordt bepaald of de impact van dien aard is dat Autoriteit Persoonsgegevens dient te worden ingelicht.

Contact
Als je denkt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door VME verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met VME op via info@vvesmetenergie.nl.

VvE’s Met Energie is als volgt te bereiken: Vestigingsadres: Burgemeester Meineszlaan 37B, 3022BB Rotterdam Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52740595 Telefoon: 06-18275219 E-mailadres: info@vvesmetenergie.nl